ПРАВИЛА

Правила за използване на обменната служба.

Споразумение за ползване на услугата TipTop obmen

1. Условия и определения на Споразумението.

1.1 TipTop obmen е името на услугата за обмен на електронни валути, е търговска марка.

1.2 Услуга – уебсайт, който предоставя услуги в Интернет за продажба и покупка на електронни и фиатни валути.

1.3 Потребител - всяко физическо лице, използващо услугите на услугата "TipTop obmen".

1.4 Плащане - прехвърляне на електронна и/или друга валута от платеца към получателя.

1.5 Курс - стойностното съотношение на две електронни валути при размяната им.

1.6 Партньор - лице, което привлича нови потребители към услугата TipTop obmen, в съответствие с правилата на услугата.

1.7 Заявление - информация, подадена от Потребителя чрез средствата на Услугата, в електронна форма, показваща намеренията му да използва услугите на Услугата при условията, предложени от Услугата и посочени в параметрите на приложението.

1.8 Проверката на картата е проверка на собствеността на картата от нейния собственик. Условията за проверка на принадлежност се установяват от Службата.

2. Въведение.

2.1 Това споразумение (наричано по-долу Споразумението) описва условията, въз основа на които се предоставят услугите на Услугата „TipTop obmen“. Започвайки да използва услугите на услугата "TipTop obmen", потребителят се съгласява, че е прочел и е съгласен с всички правила на Споразумението. Текущата версия на Споразумението се намира за публичен достъп на уебсайта на услугата TipTop obmen и може да бъде променяна едностранно от Администрацията на услугата, без да уведомява Потребителя.

2.2 В ситуации, в които съгласно условията на действащото законодателство на държавата, в която живее Потребителят или други споразумения, Потребителят не може да използва услугите на Услугата, тогава използването на тези услуги от Потребителя е забранено от тези правила и ще бъде признат за незаконен.

2.3 Услугата се задължава да гарантира поверителността на информацията за Потребителя и неговите операции в услугата, а също така може да предоставя поверителна информация за клиента само по искане на упълномощени държавни органи, длъжностни лица или представители на Платежните системи, ако има законово основа за това.

3. Предмет на Споразумението.

3.1 Предмет на това Споразумение е предоставянето на услуги на Потребителя от услугата TipTop obmen за покупка или продажба на електронни и фиатни валути и други услуги, предоставяни в услугата.

4. Права и задължения на страните.

4.1 Общи.

4.1.1 Услуга TipTop obmen не носи отговорност за последствията от неправилно функциониране на услугата и за грешки, които потребителят е допуснал по време на експлоатацията на услугата.

4.1.2 В ситуация, в която обменът е завършен и средствата по заявлението са изпратени на посочените от клиента данни, не е възможно анулиране на заявлението и връщане на средствата.

4.1.3 Сервизът не носи отговорност за загуби, възникнали поради неработоспособност на оборудването от страна на потребителя.

4.1.4 Услугата не носи отговорност за финансовите загуби на клиента поради забавяне на превода.

4.1.5 Услугата не носи отговорност за забавяния от страна на доставчиците на услуги (борси, финансови институции, платежни системи).

4.1.6 Потребителят потвърждава, че има правно основание за разпореждане със средствата, използвани при борсата.

4.1.7 Услугата не носи отговорност за блокиране на потребителски акаунти при прехвърляне към данните на Услугата или получаване на средства към техните данни от Услугата.

4.1.8 Услугата за обмен не възстановява средствата, изразходвани за плащане на комисионната при прехвърляне към данните на Услугата.

4.1.9 Ако Потребителят е щракнал върху бутона „Създаване на приложение“, той се съгласява с всички клаузи на това споразумение.

4.1.10 Услугата не предоставя видеоклипове, екранни снимки, снимки и друга информация за преводи.

4.1.11 Обмяната се счита за завършена след прехвърляне на средства на данните, предоставени от потребителя.

4.2 Сервизът се задължава:

4.2.1 Предоставете на Клиента услуги за обмяна на електронни пари в съответствие с правилата и разпоредбите на този Договор.

4.2.2 Предоставяне на Клиента с необходимата техническа помощ и съвети.

4.2.3 Поддържайте точна статистика за отстъпките и таксите за препоръчани клиенти.

4.2.4 Вземете всички възможни и налични действия за предотвратяване на опити за незаконна търговия, финансови измами и пране на пари, използвайки услугите на Услугата.

4.2.5 Пазете поверителността и не разкривайте на трети лица информация относно обменните операции, както и лични данни на Клиенти.

4.3 Потребителят се задължава:

4.3.1 Предоставете правилни и надеждни данни на уебсайта.

4.3.2 Спазвайте условията на това Споразумение.

4.3.3 Не нарушавайте действащото законодателство на държавата, в която се намира клиентът, като обменяте в услугата TipTop obmen.

4.3.4 При регистрация посочете правилния си имейл адрес.

4.3.5 В случаите, когато данните в приложението са неверни, свържете се с администрацията на услугата по пощата с предоставянето на информация, която администрацията ще поиска. Необходимо е да се извърши кореспонденция от пощата, посочена в заявлението.

4.3.6 При липса на получаване на средства и/или частично/непълно постъпване на средства към данните на клиента, свържете се с администрацията на Услугата не по-късно от 30 дни от датата на създаване на заявлението. В противен случай средствата няма да бъдат кредитирани.

4.3.7 Не използвайте услугата и нейната функционалност за незаконни цели, с цел укриване на доходи и избягване на данъчно облагане, както и неправомерна печалба.

4.3.8 Използвайте акаунта си само в услугата, без да предоставяте достъп до личния си акаунт на трети страни.

4.3.9 Направете прехвърляне към данните за услугата самостоятелно, без да включвате трети страни. Включително е забранено създаването на обмен на други услуги за обмен, посочващи подробностите, принадлежащи към услугата TipTop obmen.

4.3.10 Потребителят се задължава да гарантира, че по време на всяко взаимодействие с Услугата е навършил пълнолетие, в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Потребителят.

4.4 Потребителят има право:

4.4.1 Използвайте услугите на услугата, ако те не нарушават условията на това споразумение.

4.4.2 Получавайте техническа и информационна поддръжка на услугата по въпроси, свързани с работата на услугата TipTop obmen.

4.5 Услугата има право да:

4.5.1 Преустановете услугата за техническа пауза, като уведомите потребителите на сайта.

4.5.2 Промяна / изтриване / добавяне на упътвания за обмен, редактиране на начина на плащане за всяка посока.

4.5.3 Онлайн регулират обменния курс на уебсайта във всички посоки.

4.5.4 Изискайте документи, потвърждаващи правото на клиента да притежава портфейла, използван при борсата.

4.5.5 Ограничаване на достъпа на потребителя до услугата в случаи на нарушаване от страна на потребителя на една или повече клаузи от това споразумение.

4.5.6 Промяна / изтриване / добавяне на списъка с предоставяни услуги.

4.5.7 Отказва на потребителя да предоставя услуги с обяснение на причините.

4.5.8 Изискване на документи, потвърждаващи, че потребителят е извършил прехвърлянето сам, без участието на трети страни.

4.5.9. Услугата може да обработи приложение, в което маркерът за дестинация не е посочен или е посочен неправилно. В този случай клиентът носи отговорност за липсата на етикета и неговата коректност.

4.5.10. Във всеки случай, когато се извърши възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на параграф 6.5.

5. Предоставяне на информация:

5.1 Потребителят потвърждава, че е посочил надеждни данни при регистрация. Посочените данни ще бъдат използвани за информиране на клиента, както и за комуникация.

5.2 По подразбиране известията се изпращат на имейл адреса, посочен при регистрацията.

5.3 Услугата има право да уведомява потребителя за важни промени в работата на Услугата, по своя преценка, чрез изпращане на уведомление на имейл адреса, посочен при регистрацията.

5.4 Потребителят може да се свърже с услугата денонощно чрез чат или да напише писмо на имейл адреса, посочен в секцията Контакти.

6. Лични данни.

6.1 Услугата TipTop obmen има право да събира, съхранява и обработва лични данни, както и други данни, използвани от потребителя при взаимодействие с услугите, предоставяни от услугата.

6.2 Услугата има право да прехвърля получените данни на трети лица за целите на изпълнението на настоящото Споразумение, както и в случаите, когато това се изисква от действащото законодателство, при контакт с правоприлагащи органи.

6.3. Онлайн адресите на портфейли, участващи в транзакции в Услугата, се подлагат на автоматизирана AML проверка. 

6.4. Услугата има право да поиска процедура за идентифициране на самоличността на Потребителя, в случай че посоченият от Потребителя онлайн адрес може да има връзка със следните условия:

  • Незаконна услуга;
  • Смесителна услуга;
  • Откуп;
  • Измама;
  • Откраднати монети.
  • Измамна размяна;
  • Darknet услуга;
  • Darknet Marketplace.

6.5. В момента на установяване на връзките, след преминаване на личната проверка от Потребителя, средствата ще бъдат върнати на данните на подателя (минус комисионна от 10%).

7. Непреодолима сила.

Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение или неправилно изпълнение на условията на Договора, в случаите, когато това е причинено от форсмажорни обстоятелства. Такива обстоятелства включват война, природни бедствия, пожар, решение на властите, терористична атака, бунтове, повреда на електропреносната мрежа, липса на достъп до интернет. Също така форсмажорните обстоятелства включват ситуации, когато обработката на заявление не може да бъде напълно завършена поради неправилна работа на услуги на трети страни (PS, банки, борси).